có đóng bảo hiểm khi nghỉ không lương

Thắc mắc: nghỉ không lương có đóng bảo hiểm không?

– Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá